HJW, LCJ en IKEG ontwikkelen kindermateriaal

« Terug naar het nieuwsoverzicht

HJW, LCJ en IKEG ontwikkelen kindermateriaal

Het Platform Hervormd Jeugdwerk (HJW), de Stichting Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap (IKEG) en de Stichting Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) hebben op 12 september een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het ontwikkelen en herzien van Bijbelgetrouw kinder(evangelisatie)materiaal. Daarnaast gaan de organisaties intensief met elkaar samenwerken bij de toerusting van kinderwerkers in de gemeenten.

Begin 2015 zal naar verwachting nieuw VakantieBijbelWeekmateriaal beschikbaar zijn. De instructie- en toerustingsavonden zullen begin 2015 worden georganiseerd. Op deze manier kunnen alle voorbereidingen voor de zomer plaatsvinden en het materiaal in de vakantie worden gebruikt.

Voorzitter ds. J.M. Storm van IKEG: “Het mooie van deze samenwerking is dat we elkaar hebben gevonden in het hogere doel: het bereiken van kinderharten binnen en buiten de kerk met het evangelie. Daarbij komt dat we elkaar aanvullen qua expertises, materiaal en toerustingsmogelijkheden.” In de samenwerkingsovereenkomst geven de organisaties aan dat zij zich verbonden voelen door een gedeelde roeping, namelijk het verlangen dat kinderen binnen en buiten de kerk tot bekering en geloof komen in de Heere Jezus Christus. Deze roeping, zoals verwoord in de Bijbel en de drie formulieren van enigheid, als ook in de geloofsverklaring en uitgangspunten van IKEG, geeft volgens de betrokken organisaties een breed fundament om principieel samen te werken.

Bijbelse visie
Een belangrijk speerpunt van de samenwerking is dat het HJW, het LCJ en IKEG gezamenlijk een Bijbels betrouwbare visie op kind en geloof en de plaats van het kind in de gemeente en in de eredienst willen formuleren. Deze visie wordt uitgewerkt in het beschikbaar stellen van Bijbelgetrouw kinder(evangelisatie)materiaal en het toerusten en trainen van kinderwerkers binnen de gemeenten. De wens is uitgesproken dat het materiaal zowel in de Statenvertaling als in een Herziene Statenvertaling variant uitkomt. Zowel het materiaal als de toerusting van kinderwerkers hebben als doel dat kinderen op een Bijbels verantwoorde manier onderwijs krijgen.

Stuurgroep
Voor het realiseren van deze doelstellingen is een stuurgroep samengesteld bestaande uit bestuurders van de verschillende organisaties. Dieneke Kalisvaart, de eerste medewerker die voor dit project aan de slag gaat, start op Dv 20 oktober 2014. Op korte termijn hopen de partijen ook een eindredacteur te kunnen aanstellen. Deze zal de verantwoordelijkheid krijgen over nieuw te ontwikkelen materiaal en de herziening van huidig kinderevangelisatiemateriaal.