Missie en beleid

Het doel van de stichting is dat mede door haar werkzaamheden kinderen en jongeren (door de kracht van de Heilige Geest) worden gebracht aan de voeten van Christus, zodat zij de Heere Jezus mogen (leren) kennen als Verlosser en Zaligmaker. Doel is daarbij tevens ze te vormen met het oog op hun plaats en taak in kerk en samenleving.

De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift en aanvaardt als daarop gegrond de Drie Formulieren van Enigheid. We aanvaarden verder de (Herziene) Statenvertaling als de meest zuivere Nederlandse Bijbelvertaling.

Stichting Hervormd Jeugdwerk wil met onder andere de volgende middelen aan haar doelstelling werken:

  • de organisatie van bijeenkomsten voor bezinning, toerusting en ontmoeting;
  • het beschikbaar stellen van Bijbels verantwoord materiaal voor kinderen en jongeren ten behoeve van gemeentelijk jeugd-, jongeren-, vakantiebijbelweek- en overig evangelisatiewerk en
  • het bieden van toerusting aan kinderen, jongeren en hun ouders en aan leidinggevenden en kerkenraden.
|