Veelgestelde vragen

Onze antwoorden op uw vragen

Veelgestelde vragen

Regelmatig krijgen wij vanuit onze achterban vragen te horen over ons (financiële) beleid en onze werkwijze. Hieronder hebben wij de meest gestelde vragen voor je gebundeld en beantwoord. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij zullen je vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Financiën

Waar kan ik de jaarrekening van het HJW vinden?

De jaarrekening van het HJW wordt jaarlijks vernieuwd op de ANBI pagina. Hier kun je ook de jaarrekening downloaden.

Wordt het HJW niet te commercieel met al die reclame uitingen van andere bedrijven tijdens bijvoorbeeld de Bijbelstudieconferenties of het Jeugdappel?

We proberen hier een juiste balans in te vinden. Wij laten niet ieder bedrijf zomaar toe, maar verzekeren ons ervan dat zij jongeren iets te bieden hebben waar wij als organisatie achter kunnen staan. Wij vinden het dan ook van belang dat onze jongeren deze bedrijven weten te vinden. Daarnaast is het voor ons een inkomsten bron die ook echt nodig is om de financiën rond te krijgen. Wij kunnen jongeren bijvoorbeeld gratis eten aanbieden op een appeldag, omdat er via verschillende uitingen geadverteerd wordt op deze dagen.

Ook het HJW-magazine kunnen wij volledig kostendekkend produceren en verspreiden, omdat er advertenties in staan. Wij begrijpen echter de zorg rondom het commerciële karakter van advertising. Als wij de € 2500,00 die wij hierdoor jaarlijks binnen krijgen ook kunnen opvangen met extra gelden via de donateurs, dan stoppen we met deze vormen van advertising.

Hoe komt het HJW aan haar inkomsten?

Jaarlijks maakt het HJW € 55.000,00 aan kosten. Om ons werk te kunnen financieren, ontvangen wij inkomsten vanuit onderstaande gebieden:

 • Donateurs en collecten plaatselijke gemeenten
 • (Project)fondsenverstrekkers (o.a. bedrijven)
 • Opbrengsten door middel van advertising (o.a. plaatsen van advertenties)
 • Opbrengsten via conferenties en afname producten en diensten

Om ons beleid te kunnen realiseren, zijn wij als fondsenwervende organisatie afhankelijk van onze trouwe donateurs, fondsenverstrekkers en collectegelden.

Organisatie

Waarom houden jullie het HJW klein en persoonlijk?

Wij vinden het heel belangrijk dat wij persoonlijk contact onderhouden met plaatselijke gemeenten en vrijwilligers. Daarom hebben onze jeugdwerkadviseurs diverse malen per jaar contact met ambassadeurs van plaatselijke gemeenten en zijn zij ook aanwezig bij iedere commissievergadering van vrijwilligers. Voor zover mogelijk bezoeken we ook eenmaal in de twee jaar alle HJW-gemeenten waarin wij actief werkzaam zijn.

Wat is het doel en de visie van het HJW en welke koers gaat zij de komende jaren varen?

Het HJW houdt zich al jaren vast aan één en dezelfde koers. In al ons werk willen wij ons laten leiden door de Bijbel, het Woord van de Heere waarin wij de levende God ontmoeten. Wij funderen ons op de belijdenisgeschriften waarin de rijke inhoud van dit Woord voor ons samengevat wordt.

Wat zijn nu precies de doelgroepen van het HJW? Waarom zijn jullie als jeugdbond ook actief betrokken op opvoeding en pastoraat?

De jongeren in de plaatselijke gemeente vormen de hoofddoelgroep van het HJW.. Om hen heen staan echter ouders, ambtsdragers en leidinggevenden die ieder op hun eigen manier invloed uitoefenen op de vorming van deze jongeren. Door aan hen toerusting, begeleiding en advies te geven, hopen wij de jongeren zowel in de kerk als thuis een veilige omgeving te bieden waarin zij gehoord en gezien kunnen worden. Ons doel, om het hart van alle jongeren te bereiken met het Evangelie van Gods reddende genade, kunnen wij alleen gestalte geven wanneer wij gezamenlijk met kerkenraden, leidinggevenden en ouders optrekken. Zodat onze jongeren, zoals we daar tijdens de Doopdienst om gebeden hebben, door wedergeboorte en geloof, zonder verschrikken voor Christus mogen verschijnen.

Welke jongeren wil het HJW bereiken in welke breedte van de Hervormde Kerk?

Het HJW heeft hart voor alle jongeren. We werken op basis van de Schrift en de Belijdenis.

Wie zijn er eigenlijk aangesloten bij het HJW?

Doordat het HJW een stichting is, hebben we geen leden. Er zijn dus geen kerken of jeugdverenigingen bij ons aangesloten. Wel is het zo dat we in 52 HJW-gemeenten actief zijn.

Waarom werken jullie eigenlijk zoveel samen met partijen buiten de Hervormde Gemeenten?

Het werkveld van het HJW is in de afgelopen jaren een stuk complexer geworden. Veel standaard visies rondom thema’s als: seksualiteit, verbond, doop, muziek en film staan ter discussie. Dit vraagt om een brede visievorming op allerlei terreinen van het christelijk geloof. Als kleine organisatie kunnen we niet op al deze terreinen expertise in huis hebben. Daarom vinden wij het belangrijk om met andere organisaties samen te werken, zodat we kennis kunnen delen, gebruik kunnen maken van elkaars netwerk en gezamenlijk een visie kunnen vormen. Dit bevordert de kwaliteit van ons werk. Bovendien zijn we van mening dat de Bijbel eenheid (in de vorm van samenwerken) niet als een luxe, maar als een roeping ziet.

Diensten

Wat kan het HJW betekenen voor onze gemeente?

Voor jouw gemeente hebben wij het volgende te bieden:

 • Handreikingmateriaal voor Bijbelstudie op de verenigingen (zowel voor leidinggevenden als voor jongeren)
 • Kinderwerkmateriaal voor zondagsscholen en kinderclubs
 • Toerusting op maat voor leidinggevenden, ambtsdragers en ouders
 • Advies en begeleiding rondom de zorg voor jongeren in de plaatselijke gemeente
 • Daarnaast organiseren wij diverse conferenties en toerustingsmomenten, zoals: Landelijke jongerendagen (Jeugdappel +16, Jeugdappel -16 en het Kinderappel -12)
 • Landelijke Belijdenisconferentie
 • Landelijke Bijbelstudieweekenden (+16 en 23+)
 • Kruispuntconferentie huwelijk. Deze conferentie is bedoeld voor stellen die gaan trouwen of pas getrouwd zijn
 • Huwelijksconferentie Getrouw(d). Deze conferentie is bedoeld voor stellen die al langer getrouwd zijn

Ten slotte proberen wij binnen onze kerkelijke structuren de belangen van jongeren (rondom specifieke thema’s) te behartigen en op de agenda te krijgen van diverse kerkelijke instanties.

Contact