Missie en visie

Waar we voor staan en gaan

Missie en visie

Het doel van de stichting is dat mede door haar werkzaamheden kinderen en jongeren (door de kracht van de Heilige Geest) worden gebracht aan de voeten van Christus, zodat zij de Heere Jezus mogen (leren) kennen als Verlosser en Zaligmaker.

Tevens is het doel daarbij hen te vormen met het oog op hun plaats en taak in kerk en samenleving. Ook richt het HJW zich op ontmoetingen voor jongeren in een context die aansluit bij het gezin en de gemeente. We geloven dat God dit wil gebruiken om zielen te redden en Zijn gemeente te bouwen onder een volgende generatie.

De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift en aanvaardt als daarop gegrond de Drie Formulieren van Enigheid. We aanvaarden verder de (Herziene) Statenvertaling als de meest zuivere Nederlandse Bijbelvertaling.

Stichting Hervormd Jeugdwerk wil met onder andere de volgende middelen aan haar doelstelling werken:

  • de organisatie van bijeenkomsten voor bezinning, toerusting en ontmoeting;
  • het beschikbaar stellen van Bijbels verantwoord materiaal voor kinderen en jongeren ten behoeve van gemeentelijk jeugd-, jongeren-, vakantiebijbelweek- en overig evangelisatiewerk en
  • het bieden van toerusting aan kinderen, jongeren en hun ouders en aan leidinggevenden en kerkenraden.