Dienstbaar in afhankelijkheid

Waar we aan werken

Beleid

Stichting Hervormd Jeugdwerk wil met onder andere de volgende middelen aan haar doelstelling werken:

  • de organisatie van bijeenkomsten voor bezinning, toerusting en ontmoeting;
  • het beschikbaar stellen van Bijbels verantwoord materiaal voor kinderen en jongeren ten behoeve van gemeentelijk jeugd-, jongeren-, vakantiebijbelweek- en overig evangelisatiewerk en
  • het bieden van toerusting aan kinderen, jongeren en hun ouders en aan leidinggevenden en kerkenraden.

De projecten van de komende beleidsperiode kunnen uitgevoerd worden onder het voorbehoud van voldoende middelen en mogelijkheden. We denken daarbij aan de beschikbare financiën, personeel en vrijwilligers. Daarbij richten we ons op alle jongeren van 0-27 jaar en op hen die om hen heen staan.
Ook bij de uitrol van het beleid ervaren we onze diepe afhankelijkheid van de HEERE en voelen we de noodzaak van de leiding van de Heilige Geest. Ook hiervoor geldt daarom het voorbehoud van Jakobus: ‘Indien de Heere wil, en wij leven zullen’ (Jak.4:15).

Als organisatie zijn we de HEERE bijzonder dankbaar voor alles wat Hij schonk in de afgelopen periode. Er waren middelen en mogelijkheden om plannen te realiseren. Het werk onder kinderen, jongeren, leidinggevenden, ouders en ambtsdragers mocht doorgaan. Het HJW-team heeft zich gezamenlijk ingezet en ook vele vrijwilligers hebben hun gaven, talenten en tijd gegeven. Zonder hun bijdrage had al het werk niet gedaan kunnen worden. In al deze zegeningen zien we als organisatie Gods trouw en genade schitteren.

Alle kinderen, jongeren, jongvolwassenen en degenen die hen omringen hebben een ziel. Tegen het licht van de eeuwigheid is ook dit werk van levensbelang. Het gaat om hun en onze ziel en zaligheid. Hart, oor en oog voor al deze jongeren drijft ons om ook door te gaan. Er is verwachting, vanwege het onveranderlijk, belovende spreken van God in Zijn Woord en Zijn trouw verbond. Hij zal Zijn werk voleinden, en op Zijn tijd de oogst binnen halen. Om Jezus wil.