Workshops

Tijdens de interkerkelijke toerustingsdagen is er tijd ingepland voor twee workshoprondes. Als bezoeker heb je de keuze uit tien verschillende workshops. Bij het invullen van het aanmeldingsformulier kan je zowel je eerste als tweede keus invullen. Tijdens de dag zelf kan je in de reader zien waar je ingedeeld bent. Er is keuze uit de onderstaande thema's:

Workshop 1 - Oog voor verschillen binnen de groep
De kinderen en jongeren uit een gemeente zijn een hele diverse groep. Er zijn verschillen in geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, interesse, karakter, leerstijl, lichamelijke en geestelijke gezondheid enzovoorts. Om voor al deze verschillende kinderen en jongeren aandacht te hebben, hen te waarderen in hun eigenheid en aan te sluiten bij wat zij nodig hebben valt niet altijd mee. In deze workshop wordt aandacht besteed aan differentiatie binnen groepen (zoals catechese en jeugdclub) in de praktijk van het gemeenteleven.

Workshop 2 - Oog voor studenten
Sinds een aantal jaar wordt er specifiek om aandacht gevraagd voor de ‘Doeners in de kerk’. De kinderen en jongeren die liever doen dan denken en die leren door te doen. Tegelijkertijd is er ook een doelgroep die veel en graag nadenkt, de studenten. Deze jongeren hebben vaak hele eigen vragen waar veel gemeenteleden geen antwoord op kunnen geven. In deze levensfase nemen veel jongeren letterlijk afstand van de kerk. Kerkenraadsleden zijn zelf niet altijd wetenschappelijk opgeleid en kunnen de studenten niet altijd verder helpen in hun zoektocht. Bovendien bevinden de studenten zich in een levensfase waarin ze vaak veel verschillende kerkelijke gemeenten bezoeken en (als zij op kamers wonen) vaak ook minder de band met de thuisgemeente voelen. Vanwege de veelvuldige afwezigheid in de thuisgemeente weten veel kerkenraden ook niet waar hun studenten zich op het kerkelijk erf bevinden. Hoe studenten in de gemeente praktisch begeleid en geholpen kunnen worden en hoe contact met hen gehouden kan worden is het thema in deze workshop.

Workshop 3 - Oog voor relatie met kinderen
Een relatie met kinderen opbouwen is van groot belang voor het verlenen van kinderpastoraat. Op welke manier deze relatie gelegd en onderhouden kan worden, en hoe hier kinderpastoraat uit voortkomt, is het thema van deze workshop. We gaan met voorbeelden uit de praktijk aan de slag om te leren hoe we in onze eigen gemeente kunnen werken aan de relatie met kinderen.

Workshop 4 - Oog voor relatie met jongeren in het jeugdwerk
Jongerenpastoraat begint heel klein, met contact. Het zoeken van contact, het leggen van een relatie en het onderhouden van deze relatie vraagt om vaardigheden. In deze workshop gaan we heel concreet aan de slag met vaardigheden om deze relatie te kunnen leggen en onderhouden. Als jongeren oprechte liefde en interesse voelen in hen als persoon, zullen velen van hen open staan voor die relatie. Als er een vertrouwensband groeit kan ook het jeugdpastoraat op een hele ‘natuurlijke’ manier plaatsvinden.

Workshop 5 - Oog voor randkerkelijke jongeren
Kerkverlating en randkerkelijkheid gaat geen gemeente voorbij. De vraag is echter of wij deze jongeren ook zién verdwijnen. Kennen wij hen werkelijk? Weten wij wat hen beweegt, waar zij mee worstelen en hoe ze tot deze stap gekomen zijn? Vaak wordt te laat ontdekt dat er jongeren zijn die afhaken. Voor veel jongeren is dit een proces, dat onzichtbaar voor de buitenwereld begint. In deze workshop bespreken we met elkaar hoe we dit proces zo snel mogelijk kunnen signaleren en wat jij zou kunnen betekenen voor het behoud van deze jongeren.

Workshop 6 - Oog voor kinderen en jongeren met rouw of verdriet
Wij leven in een gebroken wereld. Rouw en verdriet horen na Genesis 3 bij het leven. Soms worden kinderen al heel jong met een overlijden of met een scheiding van ouders geconfronteerd. Vaak is er de eerste periode rond de scheiding, of direct na het overleden veel aandacht voor de kinderen. Maar na een paar weken gaat het leven weer door. Deze kinderen en jongeren ervaren echter nog steeds een diepe pijn van gemis. Wat kan de gemeente voor deze kinderen en jongeren betekenen? In deze workshop bespreken we wat deze kinderen en jongeren nodig hebben en hoe de gemeente er praktisch voor hen kan zijn.

Workshop 7 - Oog voor andersbegaafde kinderen en jongeren
De diversiteit van kinderen en jongeren in een gemeente blijkt ook uit de diverse gaven die kinderen en jongeren gekregen hebben van hun Schepper. In deze workshop denken we na over de kinderen en jongeren met gedragsproblemen en/of handicap(s). Deze jongeren hebben vaak speciale pastorale aandacht en zorg nodig. Hoe de gemeente in deze zorg kan voorzien is het thema tijdens deze workshop.

Workshop 8 - Oog voor kinderen en jongeren tijdens huisbezoek
In veel gemeenten is het huisbezoek het moment van pastoraal contact als ambtsdrager met kinderen en jongeren uit de gemeente. In de praktijk blijkt dit niet altijd makkelijk te zijn. Het is onder andere afhankelijk van de gezinscultuur en van de relatie tussen ouders en kinderen of er een open gesprek over God, geloof en de gemeente ontstaat. In deze workshop gaan we praktisch aan de slag met vaardigheden en gesprekstechnieken voor de ouderling om tot een open gesprek van hart tot hart te komen met kinderen en jongeren.

Workshop 9 - Oog voor de relatie met jongeren vanuit het ambt
Tijdens deze workshop deelt een jeugdouderling zijn ervaring met het jeugdpastoraat in zijn gemeente. Zijn inspirerende en praktische verhaal kan jou misschien verder helpen bij het vormgeven van jeugdpastoraat in de eigen gemeente.

Workshop 10 - Online pastoraat
In veel gemeenten vergt het jeugdpastoraat veel tijd en energie. Er zijn vaak veel jongeren, hen allemaal persoonlijke zorg en aandacht bieden kan niet door één persoon gerealiseerd worden. Een mogelijke manier om laagdrempelig contact te onderhouden met de jongeren is met behulp van online pastoraat. Jongeren bevinden zich voortdurend online en ervaren vaak minder schroom om de vragen die hen bezighouden te stellen tijdens een online contactmoment dan tijdens een ontmoeting in real life. Hoe online pastoraat vormgegeven kan worden en wat de voor- en nadelen zijn worden tijdens deze workshop besproken.

|